تاثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی کودکان

آیا قصه گویی بر روابط اجتماعی کودکان سن پیش دبستانی و اولیا آنها تاثیر دارد؟

پژوهش حاضر با هدف، بررسي ميزان اثربخشي قصه گويي بر افزايش مهارت هاي اجتماعي و بهبود رابطه كودک با والدین كودكان پيش دبستاني انجام شده است .اين پژوهش از نوع آزمايشي، با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل و گزينش تصادفي بود. نتايج نشان داده است كه قصه گويي بر افزايش مهارت هاي اجتماعي تأثير دارد و ميزان مهارت هاي اجتماعي كودكان پسر به طور معنادار بيش از كودكان دختر است .

لطفا جهت مطالعه مقاله فایل زیر را دانلود نمایید.

تاثیر_قصه_گویی_بر_مهارت_های_اجتماعی(1)

این مقاله توسط معاونت پرورشی پیش دبستانی سرکار خانم فرستاده جهت استفاده اولیا قرار داده شده است و مورد تایید مدیریت آموزشگاه سرکار خانم دکتر آل عباس و مشاور پیش دبستانی سرکار خانم علمی می باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20