معرفی پرسنل

 • ماندگار نظری منظری

  ماندگار نظری منظری

  سیکل متصدی خدمات
 • حلیمه یعقوبی

  حلیمه یعقوبی

  سیکل متصدی خدمات
 • مریم فرستاده صنوبری

  مریم فرستاده صنوبری

  کارشناسی معاون پرورشی
 • رویا افشاری

  رویا افشاری

  کارشناسی معاون اجرایی
 • انیس اسدی شمس آبادی

  انیس اسدی شمس آبادی

  دیپلم معاون آموزشی
 • فهیمه آل عباس

  فهیمه آل عباس

  دکتری مدیر